1. Inleiding

Deze algemene voorwaarden ("Algemene Voorwaarden" of "AV") regelen de levering van het Safeonweb@work-platform en de daarmee verbonden diensten.  

Het Safeonweb@work-platform en de daarrmee verbonden diensten worden aangeboden door het Centrum voor Cybersecurity België (het "CCB", zoals hieronder nader omschreven) of, in voorkomend geval, door zijn onderaannemers. Het Safeonweb@work-platform maakt het voor de Gebruikers (zoals hieronder gedefinieerd) mogelijk elke mogelijke infectie van hun computersystemen of -Netwerken gemakkelijk op te volgen.

Lees deze Algemene Voorwaarden aandachtig door voordat U zich inschrijft of gebruikmaakt van het Safeonweb@work-platform en bewaar ze. Door items te registreren of het volledige Safeonweb@work-platform te gebruiken en/of te openen, bevestigt U dat U (zoals hieronder gedefinieerd) wettelijk gebonden bent aan deze Algemene Voorwaarden, die soms gewijzigd worden. Als U het niet eens bent met een van deze Voorwaarden, gebruikt U het Safeonweb@work-platform en de bijbehorende diensten niet of hebt U geen toegang tot deze services.

Houd er rekening mee dat het gebruik van bepaalde functionaliteiten aangeboden door het Safeonweb@work-platform mogelijk onderworpen is aan aanvullende voorwaarden en bepalingen die verband houden met verwante diensten. Raadpleeg de Algemene Voorwaarden voor vragen over dit onderwerp.

Deze Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar in het Frans, het Nederlands, het Engels en het Duits. Alle taalversies hebben dezelfde juridische waarde.

2. Definities

De woorden geschreven in hoofdletters in deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende betekenis :

 • Overeenkomst, Algemene Voorwaarden of AV : deze Algemene Voorwaarden (inclusief het corresponderende privacybeleid) die U als Gebruiker en de CCB binden.
 • Specifieke waarschuwingen: kennisgevingen van het  Safeonweb@work-platform waaruit blijkt dat het CCB vreest dat Uw Netwerk geïnfecteerd of kwetsbaar is. Door deze Algemene Voorwaarden te accepteren, stemt U ermee in dat het CCB waarschuwingen kan verzenden naar de e-mailadressen die U hebt opgegeven op het Safeonweb@work-platform.
 • Centrum voor Cybersecurity België of CCB: het Centrum voor Cybersecurity België is een federaal bestuur van de Belgische regering dat rechtstreeks onder het gezag staat van de Belgische eerste minister en waarvan de kantoren gelegen zijn in de Wetstraat 18 te 1000 Brussel, België.
 • Databanken: de openbare en/of commerciële databanken van derden die door het CCB worden gebruikt om te beoordelen of er een dreiging wordt gemeld voor het IP-adres van de Gebruiker.
 • Gebruiker, U, Uw: U, als Gebruiker van het  Safeonweb@work-platform.
 • Uw Netwerk: het netwerk dat eigendom is van de Gebruiker of waarvoor de Gebruiker toestemming heeft gekregen van zijn eigenaar om Waarschuwingen te ontvangen.
 • Uw Domein: het Domein dat eigendom is van de Gebruiker of waarvoor de Gebruiker toestemming heeft gekregen van zijn eigenaar om Waarschuwingen te ontvangen.
 • Dreiging: betekent dat het IP-adres of het domein van Uw Netwerk in de Databanken verschijnt en dat een apparaat van Uw Netwerk bijgevolg het voorwerp kan zijn van een specifieke infectie of kwetsbaarheid.
 • Safeonweb@work-platform: het platform voor onlinediensten dat door de CCB wordt aangeboden, zoals hieronder beschreven.

3. Beschrijving van het Safeonweb@work-platform

3.1. Algemeenheden – Toepassingsgebied van het Safeonweb@work-platform

Het Safeonweb@work-platform is een onlinedienst waarmee Gebruikers kunnen worden ingelicht over de potentiële risico's en/of kwetsbaarheden op het gebied van IT-beveiliging die hun IT-systemen of -netwerken kunnen raken. Zoals hieronder vermeld, voert het Safeonweb@work-platform geen kwetsbaarheidsanalyse van Uw Netwerk uit, maar het beperkt het zich ertoe (i) in de Databanken te controleren of Uw IP-adres of Domein een of meer keren voorkomt en (ii) U te informeren indien Uw IP-Adresnetwerk of Domein in een of meer van deze Databanken verschijnt. Het Safeonweb@work-platform is gratis beschikbaar.

3.2. Registratie van Uw Netwerk en Domein

Om het Safeonweb@work-platform te kunnen gebruiken, moet U zich authentificeren op het online platform SafeOnWeb@work. Zodra de authentificatie is voltooid, wordt U gevraagd Uw Netwerk en Domein te registreren.

Om te garanderen dat U over de nodige rechten en machtigingen beschikt om het Netwerk en het Domein te registreren en Waarschuwingen te ontvangen voor Uw Netwerk en Uw Domein, moet U zich authentificeren.

3.3. Specifieke waarschuwingen over Uw Netwerk en Domein

Zodra U Uw Netwerk of Domein met succes hebt geregistreerd, registreert het Safeonweb@work-platform deze en stuurt dit naar de "backend" ("beheerinterface") waar Uw IP-adres en geïnfecteerde IP-adressen kunnen worden vergeleken. Als Uw IP-adres overeenstemt met een geïnfecteerd IP-adres in de Databank is, ontvangt U een bericht op uw e-mailadres. Als uw IP-adres wordt gewijzigd, registreert het Safeonweb@work-platform Uw nieuw IP-adres en stuurt het naar de "backend" ("beheerinterface").

Wanneer krijgt een Gebruiker een Waarschuwing?

U ontvangt een Waarschuwing als Uw IP-adres in een van de Databanken verschijnt en op voorwaarde dat het Safeonweb@work-platform U niet vooraf op de hoogte heeft gebracht van de dreiging.

In de volgende scenario's krijgt U geen Waarschuwing:

 • Scenario 1: Uw IP-adres verschijnt in geen enkele Databank.
 • Scenario 2: Uw IP-adres verschijnt in een van de Databanken, maar het  Safeonweb@work-platform heeft U al op de hoogte gebracht van de dreiging.
 • Scenario 3: U hebt de e-mailfunctie om Waarschuwingen te ontvangen, uitgeschakeld op het Safeonweb@work-platform.
 • Scenario 4: U hebt een dynamisch IP-adres en Uw nieuwe IP-adres is nog niet geregistreerd op het Safeonweb@work-platform en in de "backend". Telkens wanneer het Safeonweb@work-platform wordt geopend, controleert het of Uw huidige IP-adres nog steeds overeenkomt met het opgeslagen IP-adres. Als dit niet het geval is, registreert Safeonweb@work Uw huidige IP-adres.

4. Verplichtingen der partijen

4.1. Uw verplichtingen

Wanneer U het Safeonweb@work-platform gebruikt, moet U deze Algemene Voorwaarden nauwgezet naleven.

U bevestigt dat de informatie die U aan het CCB verstrekt, met inbegrip van de informatie die U verstrekt tijdens de registratieprocedure zoals bepaald in artikel 3.2 hierboven, volledig correct is. Bovendien bevestigt U dat het netwerk en het domein dat gebruikt wordt voor de registratieprocedure en waarvoor U Waarschuwingen wilt ontvangen, Uw Netwerk en Uw Domein zijn. Het CCB of zijn onderaannemers zijn geenszins aansprakelijk voor de registratie van een Netwerk of Domein dat niet van U is en U zal het CCB of elke derde, met inbegrip van de onderaannemers van het CCB, volledig vergoeden voor alle schade die voortvloeit uit het niet nakomen van deze verplichting.

U mag het Safeonweb@work-platform noch de diensten van het CCB of zijn onderaannemers gebruiken als middel om illegale activiteiten te verrichten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, hacking of poging tot hacking, systeemexploitatie, DOS ("denial of service")-aanvallen, "sniffing", etc.

U kunt het Safeonweb@work-platform niet gebruiken om content, aanbiedingen, ervaringen, producten of diensten die door het CCB worden geleverd of via het platform Safeonweb@work worden verkregen, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen, verspreiden, publiceren of voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder de uitdrukkelijke voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van het CCB. Deze beperking omvat elke poging om alle informatie van het  Safeonweb@work-platform te integreren in elke andere directory, product of dienst.

Als U niet langer eigenaar bent van Uw Netwerk of Domein of als de eigenaar van Uw Netwerk of Domein zijn toestemming om Waarschuwingen te ontvangen met betrekking tot Uw Netwerk of Domein intrekt, verbindt U zich ertoe de informatie op het Safeonweb@work-platform te wijzigen of brengt U het CCB hiervan onmiddellijk op de hoogte om Uw Netwerk of Domein van het  Safeonweb@work-platform uit te schakelen en deze Overeenkomst te beëindigen.

4.2. De verplichtingen van het CCB

Het CCB zal commercieel redelijke inspanningen leveren om de continue beschikbaarheid van het Safeonweb@work-platform en de daaraan verbonden diensten te waarborgen. Het kan evenwel de toegang tot het Safeonweb@work-platform schorsen, zonder voorafgaande kennisgeving of compensatie, voor onderhoudsdoeleinden of voor dringende omstandigheden (ook in geval van fraude, verdenking van of risico op fraude).

Waar het CCB U, in beginsel zo spoedig mogelijk, in kennis stelt van elke onderbreking, kan het niet aansprakelijk worden gesteld voor schade in geval van afwezigheid of vertraging van deze kennisgeving.

5. Privacy

5.1. Persoonsgegevens in behandeling

Om U het Safeonweb@work-platform ter beschikking te kunnen stellen, verwerkt het CCB de volgende persoonsgegevens:

 • Uw e-mailadres, naam en telefoonnummer wanneer U Uw Netwerk of Domein registreert.
 • Registratiegegevens zoals IP-adressen, IP-reeksen van Uw Netwerk en Domeinnamen.
 • Het aantal Waarschuwingen dat naar een e-mailadres is gestuurd (Waarschuwingsaccount)

5.2. Redenen voor de verwerking van persoonsgegevens

Het CCB verwerkt de volgende persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Uw e-mailadres, naam en telefoonnummer en Registratiegegevens: noodzakelijk voor de uitvoering van deze Overeenkomst, omdat ze verwerkt worden met het oog op het leveren van de dienst zoals hierboven beschreven (zie 3.1). Het CCB is ook gemachtigd om deze persoonsgegevens te gebruiken voor zijn eigen juridische verdediging.  Deze persoonsgegevens worden bewaard gedurende de duur van deze Overeenkomst. In geval van geschil met het CCB betreffende Uw Netwerk of Domein, mag het CCB deze persoonsgegevens bewaren tot de wettelijke verjaringstermijn verstrijkt.  
 • het aantal Waarschuwingen dat naar een e-mailadres is gestuurd (Waarschuwingsaccount): het CCB verwerkt ook het aantal Waarschuwingen dat naar een e-mailadres wordt verstuurd. Deze informatie wordt voor statistische doeleinden verwerkt in het kader van het rechtmatige belang van het CCB. Deze informatie wordt uitsluitend voor statistische doeleinden gebruikt en blijft anoniem.

In overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen kan het CCB de bij uw registratie verstrekte informatie uitwisselen met andere nationale of Europese overheidsinstanties.

5.3. Veiligheid

Het CCB neemt de beveiligingsmaatregelen aan die in zijn vertrouwelijkheidsbeleid worden vermeld, zoals op zijn website vermeld en past deze toe: https://ccb.belgium.be/nl/protection-des-donn%C3%A9es-personnelles

5.4. Uw rechten en klachten

U hebt bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die het CCB verwerkt. Deze rechten, de wijze waarop U ze kan uitoefenen en de wijze waarop U hierover een klacht kan indienen, worden verduidelijkt in het vertrouwelijkheidsbeleid van het CCB, zoals op zijn website wordt aangegeven: https://ccb.belgium.be/nl/protection-des-donn%C3%A9es-personnelles

 

6. Intellectuele eigendom

6.1. Algemeenheden

Het CCB en zijn licentiegevers zijn de eigenaar(s) of de begunstigde(n) van alle intellectuele-eigendomsrechten en knowhow die verband houden met het Safeonweb@work-platform. Alle auteursrechten, rechten op Databanken en rechten op producten en diensten van alle materiaal dat op het platform Safeonweb@work is opgenomen of via het platform beschikbaar is, met inbegrip van alle informatie, gegevens, teksten, muziek, geluiden, foto's, grafieken en videoberichten, en alle broncodes, compilaties van producten en diensten en ander materiaal, zijn eigendom van het CCB of zijn licentiegevers.

6.2. Gebruiksrecht op het Safeonweb@work-platform

Het CCB verleent U - voor de duur van de Overeenkomst - een niet-overdraagbaar gebruiksrecht zonder sublicentie, zonder vergoeding, wereldwijd en niet-exclusief om het Safeonweb@work-platform voor bedrijfsdoeleinden te gebruiken overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden. Dit gebruiksrecht omvat alle toekomstige updates die tijdig tot uw beschikking worden gesteld, op voorwaarde dat U begrijpt en aanvaardt dat deze updates onderworpen kunnen worden aan andere tariefafspraken en aanvullende voorwaarden waarvan U op de hoogte wordt gebracht wanneer de update beschikbaar is. Uw uitdrukkelijke toestemming zal steeds gevraagd worden door het CCB alvorens U tegen betaling diensten te leveren via het Safeonweb@work-platform.

Onverminderd Uw rechten met betrekking tot de bescherming van computerprogramma's, is het U verboden:

 • een onderdeel van het Safeonweb@work-platform (met inbegrip van producten of diensten die daarmee verband houden) op eender welke wijze te wijzigen, te vertalen of aan te passen;
 • een onderdeel van het Safeonweb@work-platform (met inbegrip van producten of diensten die daarmee verband houden) op welke manier dan ook te decompileren of uiteen te halen;
 • een onderdeel van het Safeonweb@work-platform (met inbegrip van alle producten of diensten die daarmee verband houden) of documentatie op welke wijze ook aan derden over te dragen, af te staan, sublicenties te verlenen, te huren, te lenen of verspreiden;
 • het Safeonweb@work-platform of een onderdeel daarvan samen te voegen met andere programma's of afgeleide werken te maken op basis van een component van het Safeonweb@work-platform ;
 • het Safeonweb@work platform, geheel of gedeeltelijk, of vertrouwelijke informatie erover, te gebruiken om een product of dienst te creëren dat functioneel gelijkwaardig is aan het Safeonweb@work-platform of een deel daarvan;
 • het Safeonweb@work-platform zodanig te gebruiken dat het kan leiden tot het aanmoedigen, verkrijgen of uitvoeren van illegale of criminele activiteiten of dat het schade of verwondingen aan personen kan veroorzaken; en/of
 • de vermeldingen van eigendomsrechten (met inbegrip van gedeponeerde merken en auteursrechtgegevens) te verwijderen, te verbergen of te wijzigen die op het Safeonweb@work-platform kunnen worden aangebracht of opgenomen.

Het CCB behoudt zich het uitsluitende recht voor om eventuele fouten in de dienst of de documentatie te corrigeren.

Geen enkel element van het Safeonweb@work-platform mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie of een recht op commercieel gebruik van een gedeponeerd merk, een intellectuele-eigendomsrecht of materiaal van het CCB of zijn auteursrechtelijk beschermde licentieverleners zonder hun voorafgaande schriftelijke toestemming.

Indien het Safeonweb@work-platform intellectuele-eigendomsrechten bevat die toebehoren aan derden, zal het CCB erop toezien dat deze derden U de nodige gebruiksrechten verlenen.

6.3. Vergoeding

Hierbij verbindt U zich ertoe het CCB onmiddellijk in kennis te stellen van elke klacht van een derde wegens een vermeende schending door het CCB van de intellectuele rechten van derden, en alle informatie en ondersteuning dienaangaande te verstrekken. Hierbij verleent U het CCB het recht om gerechtelijke procedures en onderhandelingen in verband met een dergelijk bezwaar te voeren. In het geval van een dergelijke klacht kan het CCB op eigen initiatief (i) de component van het Safeonweb@work-platform die zogenaamd in gebreke is gebleven of de diensten die eraan verbonden zijn, aanpassen om de vermeende inbreuk te herstellen, (ii) het recht op Uw naam verkrijgen om de betrokken component verder te gebruiken, of (iii), indien het CCB van oordeel is dat geen van deze opties redelijkerwijs kan worden gerealiseerd, de Overeenkomst opzeggen. Dit laatste geval is Uw enige mogelijkheid in geval van schending van de intellectuele-eigendomsrechten van een derde partij als gevolg van Uw gebruik van het Safeonweb@work-platform.

7. Duur en beëindiging

Deze Overeenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde duur. U kunt het dus te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder vergoeding opzeggen.

Het CCB kan deze Overeenkomst of één van de diensten verbonden aan het Safeonweb@work-platform op elk ogenblik beëindigen, zonder vergoeding en mits een opzeggingstermijn van één maand.

Onverminderd zijn andere rechten die krachtens de wet of deze Overeenkomst beschikbaar zijn, kan het CCB deze Overeenkomst op eigen initiatief beëindigen, de uitvoering van deze Overeenkomst schorsen, op elk ogenblik Uw toegang tot het Safeonweb@work-platform weigeren of beperken indien U deze Overeenkomst schendt (met inbegrip van elk gebruik van het Safeonweb@work-platform op een wijze die strijdig is met deze Algemene Voorwaarden).

Het CCB kan de uitvoering van deze Overeenkomst eveneens schorsen, de toegang tot het Safeonweb@work-platform weigeren of beperken op elk ogenblik:

 • indien het CCB kennis neemt van feiten die de vertrouwensrelatie tussen U en het CCB in gevaar brengen of die de reputatie van het CCB schaden of dreigen te schaden;
 • in geval van een redelijk vermoeden van fraude of het risico van misbruik van of fraude op het Safeonweb@work-platform;
 • in geval van technische problemen of;
 • om elke andere objectieve veiligheidsreden.

Indien het gebruik van het Safeonweb@work-platform wordt stopgezet, zijn deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van alle rechten en licenties die door deze overeenkomst worden verleend, van rechtswege niet meer van toepassing, met uitzondering van de artikelen 8 en 10.3 hieronder.

8. Aansprakelijkheid

8.1. Uw aansprakelijkheid

U kunt verplicht zijn het CCB, zijn onderaannemers of elke andere derde partij te vergoeden voor alle schade die zij hebben geleden, met inbegrip, zonder beperking, van de redelijke advocatenkosten als gevolg van: (i) uw schending van deze Overeenkomst; (ii) uw slecht gebruik van het Safeonweb@work-platform; en (iii) de schending van of inbreuk op auteursrechten of andere intellectuele-eigendomsrechten of andere rechten van derden in de context van het Safeonweb@work-platform.

8.2. Uitsluiting en beperking van de aansprakelijkheid van het CCB

Aansprakelijkheidsuitsluitingen

In het kader van deze Overeenkomst zijn de plichten en verantwoordelijkheden van het CCB beperkt tot de plichten en verantwoordelijkheden die hier uitdrukkelijk zijn vermeld en vastgelegd. Het CCB is dus niet aansprakelijk voor elk direct of indirect verlies (dat wil zeggen verlies, aansprakelijkheid, kosten, vordering, schade, honoraria, kosten en uitgaven, met inbegrip van alle juridische en andere professionele honoraria) dat voortvloeit uit:

 • een storing in Uw Netwerk of Domein of in telecommunicatiediensten of, in het algemeen, in software of hardware van derden;
 • elke reden die onafhankelijk is van de wil van het CCB (met inbegrip van gevallen van overmacht). Voor de toepassing van deze Overeenkomst wordt onder "overmacht" verstaan elke onvoorziene gebeurtenis die aan de redelijke controle van het CCB ontsnapt of die redelijkerwijze niet kan worden vermeden en die de uitvoering door het CCB of door eenieder die in zijn naam handelt, van een van zijn verplichtingen krachtens deze Overeenkomst verhindert of vertraagt, met inbegrip van natuurrampen, het uitbreken of escaleren van vijandelijkheden (ongeacht of er al dan niet oorlog werd verklaard), hacking of cyberaanvallen die niet konden worden voorkomen door redelijke veiligheidsmaatregelen, of enige andere onwettige handeling tegen de openbare orde of de overheid, onvoorzienbare handelingen van de autoriteiten, staking of enig ander beroepsconflict, overheidsbeperkingen, verstoringen van de elektriciteit of de communicatie, opschorting van betalingen, insolvabiliteit, inbeslagneming het beheer, het faillissement of de vereffening van elke derde;
 • nalatige, onwettige, onethische, frauduleuze of criminele handelingen van derden;
 • hacking en/of verspreiding van computervirussen, bugs of andere kwaadwillige software, storingen of fouten.

Aansprakelijkheidsbegrenzing

Zonder het bovenstaande te beperken, kunnen het CCB of zijn onderaannemers in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor:

 • elk verlies, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies of schade aan de klanten, verlies van gegevens, gederfde winst, verlies van winst, verstoring van de bedrijfsvoering, vorderingen van derden, reputatie of verwachte besparingen, zelfs indien het CCB op de hoogte was of anderszins bewust was of had moeten zijn van de mogelijkheid of de waarschijnlijkheid van dergelijke verliezen, en ongeacht of de vordering contractueel of onrechtmatig is (met inbegrip van nalatigheid) of anderszins, en ongeacht of een beperkt rechtsmiddel in de zin van deze richtlijn wordt geacht het wezenlijke doel ervan te missen;
 • alle andere directe schade dan die welke uitsluitend wordt veroorzaakt door de opzettelijke fout van het CCB, behalve in geval van overlijden of lichamelijk letsel.

Dit hoofdstuk is van toepassing ongeacht de rechtsgrond of de aard van het verzoek.

9. Uitsluiting van garanties

9.1. Algemeenheden

Indien het CCB redelijke inspanningen levert om ervoor te zorgen dat alle informatie en documentatie met betrekking tot Safeonweb@work correct is, vormt dit geen garantie en zijn noch het CCB noch zijn onderaannemers verantwoordelijk of garant voor de juistheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie.  

Het Safeonweb@work-platform en zijn diensten worden "in hun huidige staat" en "ongewijzigd" aangeboden. Alle expliciete of impliciete garanties, met inbegrip van garanties inzake de handelskwaliteit, de naam of de niet-namaak, de kwaliteit van de informatie of de overeenstemming met een bepaald gebruik, worden hierbij afgewezen. Geen enkele informatie die U bij het CCB of zijn onderaannemers zal verkrijgen, kan een waarborg stellen die niet uitdrukkelijk vermeld wordt in dit document. Het CCB en zijn onderaannemers bieden, onbeperkt en voor zover wettelijk mogelijk, geen garanties met betrekking tot de beschikbaarheid van het Safeonweb@work-platform of de aanverwante producten en diensten, tenzij dit uitdrukkelijk in de Overeenkomst is vermeld of, wat de correcte werking betreft, garanties dat de gebreken zullen worden verholpen of de producten of diensten vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. U gebruikt het Safeonweb@work-platform op eigen risico, elke inhoud die via het Safeonweb@work-platform wordt verkregen, wordt geleverd op Uw eigen risico en U bent als enige verantwoordelijk voor alle schade die Uw IT-systeem kan ondergaan als gevolg van het gebruik van het Safeonweb@work-platform, inclusief en zonder beperking, schade die voortvloeit uit computervirussen.

9.2. Specifieke uitsluiting van garantie

Onverminderd het bovenstaande, wijst het CCB, met inbegrip van zijn onderaannemers, alle garanties af met betrekking tot:

Geen garantie voor de probleemloze werking van het  Safeonweb@work-platform

Het CCB kan niet garanderen dat het Safeonweb@work-platform continu, ononderbroken of foutloos werkt. Het Safeonweb@work-platform kan van tijd tot tijd vertraagd, onbeschikbaar of onjuist zijn vanwege diverse factoren, zoals de locatie, de snelheid van de internetverbinding, technische redenen, onderhoud of updates.

Geen garantie voor de juistheid van de Waarschuwingen of content van derden

U begrijpt dat alle informatie die U in het kader van een Waarschuwing ontvangt, afkomstig is van Databanken die door derden worden aangeleverd. Het CCB geeft dus geen enkele garantie of aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid van deze Waarschuwingen of het gebruik dat U van de informatie in deze Waarschuwingen maakt.

Meer in het algemeen kan het Safeonweb@work-platform inhoud van derden en links naar andere websites bevatten die volledig onafhankelijk zijn van het CCB. De inhoud en de relaties van derden worden enkel ter beschikking gesteld van de Gebruikers voor hun gemak en vormen in geen geval een goedkeuring, instemming of garantie van het CCB. Het CCB is derhalve niet verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de door derden verstrekte informatie of van de via een gekoppelde website aangeboden of verkochte producten of diensten. U bent daarbij volledig verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie van derden.

Geen verantwoordelijkheid voor de aanbevelingen van het  Safeonweb@work-platform of het CCB

Om U in staat te stellen de beveiliging van Uw Netwerk en Domein te verbeteren, kunnen het Safeonweb@work-platform of de website van het CCB U informatie geven over hoe de beveiliging van Uw Netwerk en Domein kan worden verbeterd of hoe de in de Waarschuwing vermelde dreiging kan worden aangepakt. U begrijpt echter dat de verstrekte informatie generieke informatie is die vaak door derden wordt verstrekt. Het CCB is dus niet aansprakelijk voor de juistheid van deze informatie of voor de schade die voortvloeit uit het gebruik van deze informatie. Bovendien garandeert het CCB niet dat de toepassing van de instructies in deze informatie de bedreiging voor de veiligheid die in de desbetreffende Waarschuwing is vermeld, zou wegnemen.

10. Algemene bepalingen

10.1. Volledige overeenkomst

Tenzij anders bepaald, vormen deze Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid het volledige Contract tussen U en het CCB betreffende het Safeonweb@work-platform.

10.2. Wijzigingen

Het CCB kan deze Overeenkomst te allen tijde wijzigen door U één (1) maand op voorhand op de hoogte te brengen. U wordt op de hoogte gebracht van elke wijziging via het opgegeven e-mailadres en/of het Safeonweb@work-platform of via elk ander middel waartoe U toegang hebt.

Het CCB behoudt zich het recht voor om de inhoud of informatie op of in verband met Safeonweb@work te wijzigen, of om de diensten in verband met het Safeonweb@work-platform te allen tijde te onderbreken, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn. Het CCB kan bepaalde diensten toevoegen, wijzigen of annuleren.

10.3. Toepasselijk recht en rechtsmacht

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Onder voorbehoud van de toepasselijke andersluidende bepalingen van het consumentenrecht, zullen alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden of het Safeonweb@work-platform, onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel vallen.